05/01/17

Terroristas cicuiranus matan l'añu 2016

Ya mus fui cunfirmadu pur un vidiyu revendicativu quiên matou al 2016. Yê'l grupu sparatista ya terrorista cicuiranu "Lus sorreñus cuôrnudus la strellumbre". Chubirun-se'l Castiêllu y d'eilli cun armas fuôrtes caçorun y acaborun cu'la vida de l'añu passadu.

2016 ya yê muôrtu dixu'l xéfe dal grupu armadu. Y cuntinou : "Que 2017 mus venga buônu pra todus se no arrefudémus-l al llombu !"


Sem comentários: