03/12/10

De brancu, Cicuiru nu’l ten solu quandu neva

No no, y yê biên verdade. De brancu, meźmu brancu puru, Cicuiru tamiên lu ten nal tiêmpu an que las arbes aparecen cu’las froles. Quandu van frolidas yê que Cicuiru sta branquitu cume niêve.

Las maçaneiras que dorun tantas maçanas...Y lus marmeleirus, tantus qu’hai pul ribeiru de Cicuiru. Ya hoije stamus an frente al llume a quemer ua torrada cu’la marmelada alla de la nuôssa tiêrra.Las çreijeiras que ya dorun un fruitu doce pra mus fartar-mus durante ũa buôna parte dal Branu.Y ya se m’iba squeçendu’l vinu. Que d’onde hai ũa viña hai quaisque siêmpre un maçanal al lladu. Aende an Samartinu, al pie de la chabulica, las vigas al lladu. Parece meźmu que la maçaneira fui puôsta ende pra puder ruber ũa maçanica ou dues quandu yê’l tiêmpu de la vendima ! Y mira pu’la Raya, al mulinu la Raya y la Senabria.
La Primavéra assi fui, agora ya ven l’Einviêrnu cul sou friu y la sue calor, defrente, mas ajuntadica, nals juntorius dals seranus.

1 comentário:

Almendra disse...

Si ye berdade, la Primabera tamien ye guapa ne l Praino.